• Users Online:521
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Home About us Editorial board Search Ahead of print Current issue Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

REVIEW

Role of endoscopic ultrasound in treatment of pancreatic cancer

Guo Xiaozhong, Cui Zhongmin, Hu Zhigang

Year : 2013| Volume: 2| Issue : 4 | Page no: 181-189

   This article has been cited by
 
1 The value of four imaging modalities in diagnosing lymph node involvement in rectal cancer: an overview and adjusted indirect comparison
Ya Gao,Jipin Li,Xueni Ma,Jiancheng Wang,Bo Wang,Jinhui Tian,Gen Chen
Clinical and Experimental Medicine. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Endoscopic ultrasound in pancreatic cancer treatment: Facts and hopes
Pedro Moutinho-Ribeiro,Rodrigo Liberal,Guilherme Macedo
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 The Emerging Role of Endoscopists in Treating Unresectable Pancreatic Cancer
Adrianne Tsen,Matthew Van Norman,Sreedevi Atluri,Laura Rosenkranz
Pancreas. 2017; 46(7): 839
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Echoendoscopic ethanol ablation of tumor combined with celiac plexus neurolysis in patients with pancreatic adenocarcinoma
Antonio Facciorusso,Marianna Di Maso,Gaetano Serviddio,Alberto Larghi,Guido Costamagna,Nicola Muscatiello
Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2017; 32(2): 439
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Diagnostic accuracy of diffusion-weighted whole-body imaging with background body signal suppression/T2-weighted image fusion for the detection of abdominal solid cancer
Minoru Tomizawa,Fuminobu Shinozaki,Kazunori Fugo,Satomi Tanaka,Takafumi Sunaoshi,Daisuke Kano,Eriko Sugiyama,Misaki Shite,Ryouta Haga,Yoshiya Fukamizu,Toshiyuki Fujita,Satoshi Kagayama,Rumiko Hasegawa,Akira Togawa,Yoshinori Shirai,Noboru Ichiki,Yuji Oshima,Naoto Koike,Yasuko Toshimitsu,Yasufumi Motoyoshi,Takao Sugiyama,Shigenori Yamamoto,Takashi Kishimoto,Naoki Ishige
Experimental and Therapeutic Medicine. 2017; 13(6): 3509
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Phosphoproteome Analysis of Invasion and Metastasis-Related Factors in Pancreatic Cancer Cells
Xiaodong Tan,Peng Liu,Yinpeng Huang,Lei Zhou,Yifan Yang,Huaitao Wang,Boqiang Yu,Xiangli Meng,Xiaobo Zhang,Feng Gao,Dong Wang
PLOS ONE. 2016; 11(3): e0152280
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Therapeutic role of endoscopic ultrasound in pancreaticobiliary disease: A comprehensive review
Fan-Sheng Meng
World Journal of Gastroenterology. 2015; 21(46): 12996
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Endoscopic Versus Open Resection for Small Gastric Gastrointestinal Stromal Tumors
Chaoyong Shen,Haining Chen,Yuan Yin,Jiaju Chen,Luyin Han,Bo Zhang,Zhixin Chen,Jiaping Chen
Medicine. 2015; 94(1): e376
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Diagnosis of Gastric Subepithelial Tumor: Focusing on Endoscopic Ultrasonography
Eun Young Kim
The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research. 2015; 15(1): 9
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Biological effects of conjugated linoleic acid on obesity-related cancers
Hyun-Seuk Moon
Chemico-Biological Interactions. 2014; 224: 189
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 EUS assisted transmural cholecystogastrostomy fistula creation as a bridge for endoscopic internal gallbladder therapy using a novel fully covered metal stent
Nan Ge,Zhiguo Wang,Siyu Sun,Sheng Wang,Guoxin Wang,Shiwei Sun,Linlin Feng,Fei Yang,Wenzhuang Ma,Shupeng Wang,Xiang Liu,Jintao Guo,Wen Liu
BMC Gastroenterology. 2014; 14(1): 164
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article