• Users Online:1550
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Home About us Editorial board Search Ahead of print Current issue Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Utility of a 20G needle with a core trap in EUS-guided fine-needle biopsy for gastric submucosal tumors: A multicentric prospective trial

Kamata Ken, Kurita Akira, Yasukawa Satoru, Chiba Yasutaka, Nebiki Hiroko, Asada Masanori, Yasuda Hiroaki, Shiomi Hideyuki, Ogura Takeshi, Takaoka Makoto, Hoki Noriyuki, Ashida Reiko, Shigekawa Minoru, Yanagisawa Akio, Kudo Masatoshi, Kitano Masayuki

Year : 2021| Volume: 10| Issue : 2 | Page no: 134-140

   This article has been cited by
 
1 Landscape of esophageal submucosal tunneling endoscopic resection-related adverse events in a standardized lexicon: a large volume of 1701 cases
Jia-Qi Xu, Jia-Xin Xu, Xiao-Yue Xu, Lu Yao, Mei-Dong Xu, Shi-Yao Chen, Yun-Shi Zhong, Yi-Qun Zhang, Wei-Feng Chen, Jian-Wei Hu, Ming-Yan Cai, Li-Qing Yao, Quan-Lin Li, Ping-Hong Zhou
Surgical Endoscopy. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Diagnostic performance of endoscopic ultrasonography-guided fine-needle biopsy in upper gastrointestinal subepithelial tumors measuring 2–5 cm in size
Dong Chan Joo, Gwang Ha Kim, Moon Won Lee, Bong Eun Lee, Dong Hoon Baek, Geun Am Song
Surgical Endoscopy. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Computed tomography in the size measurement of gastric gastrointestinal stromal tumors: Implication to risk stratification and “wait-and-see” tactics
Yuyi Li, Xuyong Chen, Xu Ma, Xinliang Lu
European Journal of Surgical Oncology. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Value of artificial intelligence with novel tumor tracking technology in the diagnosis of gastric submucosal tumors by contrast-enhanced harmonic endoscopic ultrasonography
Hidekazu Tanaka, Ken Kamata, Rika Ishihara, Hisashi Handa, Yasuo Otsuka, Akihiro Yoshida, Tomoe Yoshikawa, Rei Ishikawa, Ayana Okamoto, Tomohiro Yamazaki, Atsushi Nakai, Shunsuke Omoto, Kosuke Minaga, Kentaro Yamao, Mamoru Takenaka, Tomohiro Watanabe, Naoshi Nishida, Masatoshi Kudo
Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Advancements in the Diagnosis of Gastric Subepithelial Tumors
Osamu Goto, Mitsuru Kaise, Katsuhiko Iwakiri
Gut and Liver. 2022; 16(3): 321
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Endoscopic Resection of Gastrointestinal Stromal Tumor: Is It Safe?
Moon Kyung Joo
The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research. 2021; 21(3): 180
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 EUS-guided fine-needle biopsy for gastric submucosal tumors: Does one size fit all?
Fabio Cortellini, Silvia Carrara, Pietro Fusaroli
Endoscopic Ultrasound. 2021; 0(0): 0
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article